Algemene voorwaarden

Deze onderstaande voorwaarden zijn ook te downloaden als PDF

Artikel 1 begripsomschrijvingen

1.1 Station Bloemendaal : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bolwerk Communications B.V. handelend onder de naam Bolwerk Communications B.V.  gevestigd te Bloemendaal.

1.2 Opdrachtgever: de wederpartij van Station Bloemendaal

1.3 Evenement: de activiteit van opdrachtgever waarvoor Station Bloemendaal zaalruimte en (eventueel) bijkomende diensten ter beschikking stelt.

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opties daaronder begrepen, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten met betrekking tot het door Station Bloemendaal  uit te voeren evenement/bijeenkomst.

2.2 Partijen kunnen van deze voorwaarden alleen uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Station Bloemendaal  voor de uitvoering waarvan derden betrokken moeten worden.

2.4 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opties daaronder begrepen, opdrachtbevestigingen en/of overeenkomsten van Station Bloemendaal, ongeacht een eventuele (verdere) verwijzing van opdrachtgever naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Station Bloemendaal wijst de door opdrachtgever gehanteerde of van toepassing verklaarde algemene voorwaarden uitdrukkelijk af. 

Artikel 3 optie

3.1 Station Bloemendaal  kan aan opdrachtgevers telefonisch dan wel schriftelijk een optie verlenen.

3.2 Deze optie verloopt na afloop van de overeengekomen optie termijn.

3.3 Is géén termijn overeengekomen dan verloopt de optie na verloop van drie weken gerekend vanaf de datum waarop de optie is genomen.

3.4 In afwijking van de artikelen 3.2 en 3.3 is Station Bloemendaal  te allen tijde gerechtigd de (resterende) optietermijn te verkorten tot 24 uur.

3.5 Indien de optie definitief is geworden is de annuleringsregeling van artikel 16 van toepassing. 

Artikel 4 offerte

4.1 Na het definitief worden van de optie wordt aan opdrachtgever ter invulling van het evenement een offerte  verzonden. 

4.2 De offerte en/of brochure is vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevat. Offertes en hebben een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij schriftelijk anders vermeldt.

4.3 Beschrijvingen in offertes  zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar kunnen Station Bloemendaal nimmer binden.

4.4 Kennelijke fouten in de offerte binden Station Bloemendaal  niet.

4.5 Elke afwijking of toevoeging aan de offerte en van Station Bloemendaal  op initiatief van opdrachtgever, behoeft de nadrukkelijk schriftelijke toestemming van Station Bloemendaal. Station Bloemendaal  behoudt zich het recht voor dergelijke afwijkingen en/of toevoegingen extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 Station Bloemendaal behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Spant! is hierdoor nimmer tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden. 

Artikel 5 overeenkomst

5.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat opdrachtgever de opdrachtbevestiging getekend retour heeft gezonden aan Station Bloemendaal, dan wel op het moment dat Station Bloemendaal  met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.

Artikel 6 uitvoering van de overeenkomst 

6.1 Indien blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst de werkzaamheden moeten worden gewijzigd of aangevuld, dan passen partijen de overeenkomst in onderling overleg aan.

6.2 Indien een in 6.1 genoemde wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft licht Station Bloemendaal opdrachtgever hierover ten tijde van het overleg in.

6.3 Station Bloemendaal! heeft het recht om bij een wijziging of aanvulling van een overeenkomst waarbij een vast bedrag is afgesproken, dit bedrag aan de wijziging/aanvulling aan te passen.

6.4 Artikel 6.3 is niet van toepassing in geval de wijzing of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Station Bloemendaal! kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7 huurtijd

7.1 Indien opdrachtgever het gehuurde na het verstrijken van de huurtermijn niet (volledig) heeft ontruimd, is Station Bloemendaal gerechtigd het gehuurde te ontruimen. Kosten voortvloeiende uit deze ontruiming komen geheel voor rekening van opdrachtgever.

7.2 Onverminderd artikel 7.1 is Station Bloemendaal gerechtigd over de periode waarin de zaalruimte langer dan de huurtermijn bezet is geweest, bij opdrachtgever huur in rekening te brengen.

Artikel 8 wijzigingen aan het gehuurde

8.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan wezenlijke verandering-en aan het gehuurde aan te brengen.

8.2 Opdrachtgever is verplicht tijdig, dat wil zeggen voor afloop van de huurtermijn, en voor eigen rekening eventueel aan het gehuurde aangebrachte (niet wezenlijke) veranderingen, borden, posters et cetera te verwijderen.

8.3 In geval van overtreding van artikel 8.2 is Station Bloemendaal  gerechtigd de door haar te maken kosten van herstel op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 9 catering/kurkengeld

 

Artikel 10 apparatuur

10.1 Audio-visuele apparatuur, en overige apparatuur wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, door opdrachtgever gehuurd van Station Bloemendaal.

10.2 Station Bloemendaal  is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het gebruik en/of de bediening van niet door Station Bloemendaal  ter beschikking gestelde apparatuur.

Artikel 11 fotografie, film en geluidsopnamen 

11.1 Opdrachtgever heeft voor het fotograferen voor commerciële doeleinden, alsmede voor het maken van film- en geluidsop¬namen de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Station Bloemendaal  nodig.

Artikel 12 overige verplichtingen opdrachtgever

Algemeen

12.1 Opdrachtgever is verplicht aan Station Bloemendaal  tijdig alle informatie te verschaffen welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de bijeenkomst  van belang kan zijn.

12.2 Opdrachtgever is verplicht alle aanwijzingen van Station Bloemendaal, haar werknemers en/of derden betrokkenen bij de uitvoering van het evenement na te leven.

12.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Station Bloemendaal  in het gehuurde brandgevaarlijke of giftige stoffen te gebruiken of aanwezig te laten zijn, gebruik te maken van materialen, machines of overige zaken die gevaar voor personen of zaken kunnen opleveren, dan wel dusdanige situaties te creëren waardoor gevaar voor personen of zaken ontstaat.

12.4 Onverminderd artikel 12.3 is Station Bloemendaal  gerechtigd om voor een specifiek evenement bepaalde aanvullende veiligheidseisen te stellen. Deze eisen worden voorafgaand aan het evenement aan opdrachtgever toegezonden en dienen vóór aanvang van het evenement getekend door Station Bloemendaal  retour te zijn ontvangen.

Nooduitgangen e.d.

12.5 Het is opdrachtgever nimmer toegestaan nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen te blokkeren of weg te nemen.

Vergunningen

12.6 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor alle voor het evenement noodzakelijke vergunningen.

Uitvoeringsrechten Buma/Stemra

12.7 Onverminderd artikel 12.5 draagt opdrachtgever, indien voor het evenement noodzakelijk, zorg voor het verkrijgen van de noodzakelijke uitvoeringsrechten, alsmede voor de afdracht van alle aan deze rechten verbonden kosten.

12.8 Opdrachtgever vrijwaart Station Bloemendaal  nadrukkelijk en onvoorwaardelijk van alle aanspraken van derden voortvloeiende uit artikel 12.6.

Artikel 13 weigeren toegang

13.1 Station Bloemendaal is te allen tijde gerechtigd individuele personen de toegang te weigeren.

Artikel 14 klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst

14.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen direct en ter plekke bij de verantwoordelijke medewerkers van Station Bloemendaal te worden gemeld. Indien dit niet mogelijk is, dienen klachten binnen 8 dagen na het bekend worden ervan schriftelijk aan de directie van Station Bloemendaal te worden medegedeeld.

14.2 Na verloop van de in het vorige artikel genoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij een termijn in een specifiek geval naar oordeel van Station Bloemendaal  verlengd moet worden.

Artikel 15 prijs, betaling en klachten factuur

15.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW.

15.2 Station Bloemendaal  is gerechtigd van opdrachtgever een voorschot voor het evenement te verlangen.

15.3 De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum door Station Bloemendaal  te zijn ontvangen. De betalingstermijn geldt als fatale termijn, zodat opdrachtgever na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim is.

15.4 Klachten ter zake de factuur dienen schriftelijk te geschieden en binnen 14 dagen na factuurdatum door Station Bloemendaal  te zijn ontvangen.

15.5 Het staat Station Bloemendaal  vrij de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te verrekenen met tegoeden van opdrachtgever.

15.6 Indien betaling na de in artikel 15.3 genoemde termijn geschiedt, is opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de rente als volle maand aangemerkt.

15.7 In geval van niet of niet tijdige betaling of niet nakoming van één van de andere verplichtingen van opdrachtgever heeft Station Bloemendaal  het recht om buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen conform het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

15.8 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de factuurbedragen welke het langst verschuldigd zijn, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op andere facturen.

15.9 Onverminderd vorenstaande kan Station Bloemendaal  bij niet tijdige betaling de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen indien de overschrijding van de betalingstermijn zulks rechtvaardigt. Opdrachtgever is dan de in de opdrachtbevestiging overeengekomen annuleringskosten verschuldigd.

Artikel 16 annulering 

16.1 Geheel of gedeeltelijke annulering door opdrachtgever kan uitsluitend per aangetekende brief geschieden. Als annuleringsdatum wordt aangehouden de datum waarop ter zake de brief door Station Bloemendaal  voor ontvangst is getekend.

16.2 Indien de annulering vanaf 6 maanden vóór het evenement plaatsvindt is opdrachtgever naast de volledige kosten van zaalhuur en de administratiekosten het navolgende aan Station Bloemendaal  verschuldigd:

- bij annulering tussen 6 en 3 maanden vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 30% van de evenementsom verschuldigd;

- bij annulering tussen 3 en 2 maanden vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 60% van de evenementsom verschuldigd;

- bij annulering tussen 2 en 1 maand vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 85% van de evenementsom verschuldigd en

- bij annulering vanaf 1 maand vóór aanvang van het evenement is opdrachtgever 100% van de evenementsom verschuldigd.

Artikel 17 overmacht

Station Bloemendaal

17.1 Station Bloemendaal  komt naast hetgeen in de wet en jurisprudentie onder overmacht wordt verstaan, een beroep op overmacht toe in geval sprake is van buitenkomende oorzaken, werkstakingen daar onder begrepen, waarop Station Bloemendaal  geen invloed heeft

kunnen uitoefenen, en waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen.

Opdrachtgever

17.2 Opdrachtgever kan zich in elk geval niet op overmacht beroepen in geval een spreker niet verschijnt of de te verwachten bezoekers- of deelnemersaantallen tegen vallen en in overige vergelijkbare gevallen. Opdrachtgever dient zelf voor verzekering van dergelijke risico’s zorg te dragen.

Artikel 18 ontbinding van de overeenkomst

18.1 Een overeenkomst tussen Station Bloemendaal en opdrachtgever kan worden opgeschort, dan wel onmiddellijk worden ontbonden in de navolgende gevallen:

- indien na het sluiten van de overeenkomst aan Station Bloemendaal omstandigheden ter kennis komen die Station Bloemendaal  goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, meer in het bijzonder indien opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet.

- indien Station Bloemendaal, opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit, dan wel is onvoldoende, ondanks sommatie.

18.2 In de gevallen genoemd in artikel 18.1 is opdrachtgever gehouden de overeengekomen annuleringskosten te voldoen, onverminderd het recht van Station Bloemendaal  om schadevergoeding te vorderen.

18.3 Indien zich omstandigheden voordoen die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Station Bloemendaal  aan de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Station Bloemendaal  bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

18.4 Indien een situatie als in artikel 18.3 zich voordoet verplicht Station Bloemendaal zich om binnen 48 uur na dat de situatie Station Bloemendaal  bekend is geworden, opdrachtgever schriftelijk en onder opgave van redenen op de hoogte te stellen.

18.5 Station Bloemendaal is voorts gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien blijkt dat de overeenkomst is aangegaan met een tussenpersoon die de identiteit van de bij het evenement betrokken persoon /personen niet aan Station Bloemendaal  bekend heeft gemaakt, terwijl Station Bloemendaal  deze persoon of personen om haar moverende redenen niet in Station Bloemendaal wenst te laten optreden, dan wel in geval na het aangaan van de overeenkomst sprake blijkt te zijn van een evenement dat door Station Bloemendaal  om haar moverende redenen, op grond van lokale regelgeving of de openbare orde, niet in Station Bloemendaal  kan plaatsvinden.

18.6 Indien een situatie als genoemd in artikel 18.5 zich voordoet is opdrachtgever niet gerechtigd tot enige schadevergoeding, terwijl in geval van opzet van opdrachtgever deze annuleringskosten aan Station Bloemendaal  verschuldigd is. 

Artikel 19 aansprakelijkheid

19.1 Station Bloemendaal is uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van schuld aan de zijde van Station Bloemendaal, haar medewerkers of door Station Bloemendaal  ingeschakelde derden.

19.2 De schade is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Station Bloemendaal gedane uitkering.

19.3 Indien de in artikel 19.2 genoemde verzekeraar niet tot uitkering overgaat, of de schade niet onder de dekking van de verzekering valt, is de schade beperkt tot twee keer het bedrag welk opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan Station Bloemendaal  diende te voldoen/heeft voldaan.

19.4 Station Bloemendaal  is niet aansprakelijk voor gevolgschade (winstderving, onkosten en dergelijke).

19.5 Artikel 19 is niet van toepassing indien sprake is van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Station Bloemendaal, haar medewerkers of de door Station Bloemendaal ingeschakelde derden.

Artikel 20 geschillen

20.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Station Bloemendaal  is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

20.2 Geschillen tussen partijen welke voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder nummer 33299193. Een kopie is kosteloos op te vragen bij Station Bloemendaal, Zuiderstationsweg 18-20 te Bloemendaal